IMG_0440

Onze zorgflash schooljaar 2020-2021

Ouders die zich zorgen maken over hun kinderen of problemen ervaren binnen de thuissituatie of op school kunnen steeds terecht op school.

Natuurlijk blijft de we-g naar de klastitularis de eerste en beste bij kleine schoolse probleempjes.

Hebt u als ouders echter grote zorgen rond gedrag, emotioneel welbevinden en betrokkenheid van uw kind, hebt u opvoedingsproblemen thuis, denkt u dat uw kind een ernstig leerprobleem of een leerstoornis heeft, dienen zich ernstige problemen binnen het gezin aan en wenst u daar in alle vertrouwen over te praten in functie van uw kind, dan kan u bij de zorgcoördinator terecht. Zij vormt eveneens een schakel tussen externe begeleiders en C.L.B., zodat er een vlotte informatieoverdracht is.

De zorgcoördinatie gebeurt op drie niveaus, hierna volgt een greep uit het takenpakket :

1. Op het niveau van de school :

– Coördinatie van contacten tussen leerkrachten, directie, ouders, CLB en externe begeleiders + efficiënte informatieoverdracht tussen alle betrokkenen
– Beheer van de leerlingendossiers
– Aanvullen en opvolgen van het kindvolgsysteem
– Beheer van de schoolorthotheek, toegankelijk voor leerkrachten, ouders,…

2. Op het niveau van de leerkrachten / klas :

– Hulpmiddelen aanreiken inzake detectie en probleemanalyse
– Ondersteuning bieden aan en samenwerken met leerkrachten bij het opstellen van een handelingsplan
– Ondersteuning bieden aan ouders (samen met leerkracht)
– Ontwikkelen en toelichten van concrete differentiatiematerialen
– Observaties en interventies
– Bijhouden en organiseren van een toetsenkalender (inzake kindvolgsysteem)

3. Op het niveau van leerlingen :

– Screening en/of doortoetsen van kinderen met spraak-, taal- of leerproblemen, met eventuele doorverwijzing naar externe hulpverlening, in samenspraak met directie, leerkracht, ouders en CLB.
– Hulp bieden aan kinderen met ontwikkelings- en leerachterstanden en het samen (met de klastitularis) uitvoeren van een opgesteld handelingsplan.
– Opvolgen en toetsen van de leesevolutie voor de leerlingen van de eerste graad en helpen uitbouwen van een leestrainingsprogramma daar waar nodig.
– Versterken van welbevinden van de leerlingen en praatmomenten aanbieden waar nodig

4. Zorgzame school :

Wanneer kan u de zorgjuffen spreken op school?

De zorgcoördinatoren zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag. Er kan een afspraak gemaakt worden binnen de schooluren.